Geestelijke gezondheid


Definities van de concepten (domeinen)

 

Volwassenen

 

De PROMIS itembank Angst meet angst (bijv. bangheid, paniekgevoelens), gegeneraliseerde angst (bijv. zorgelijkheid, vreesachtig zijn), hyperarousal (bijv, spanning, nervositeit, rusteloosheid) en somatische symptomen samenhangend met arousal (bijv. hartkloppingen, duizeligheid). Angst is het beste te herkennen aan de symptomen die autonome arousal en het gevoel van bedreiging weergeven. In de PROMIS itembank Angst is slechts één item over vermijdend gedrag opgenomen (“ik bleef weg van openbare gelegenheden of activiteiten”). Andere vermijdend gedrag items werden niet opgenomen vanwege hun psychometrische eigenschappen en de slechte fit met de andere items in de itembank. In deze itembank komt angstvermijdend gedrag dus niet uitputtend aan de orde.

 

De PROMIS itembank Depressie meet negatieve stemming (bijv. verdriet, schuldgevoel), negatieve zelfbeelden (bijv. zelfkritiek, gevoel van niets waard zijn), negatieve sociale cognitie (bijv. eenzaamheid, interpersoonlijke vervreemding), en verminderd positief affect en betrokkenheid (bijv. verlies van interesse, verlies van betekenis en doel). Depressie is waar te nemen in hoge niveaus van negatief affect en lage niveaus van positief affect. Het wordt vaak gekenmerkt door het gevoel van verlies en gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid, en niets waard zijn. Items over somatische symptomen (bijv. veranderingen in eetlust, slaap, psychomotorisch functioneren) werden uitgesloten van de PROMIS itembank Depressie op basis van hun psychometrische eigenschappen en de slechte fit met de andere items in de itembank. De PROMIS itembank Depressie omvat dus niet de hele range van symptomen die doorgaans meegewogen worden bij een diagnose van een depressieve stoornis (Major Depressive Disorder).Echter, door somatische items niet op te nemen worden de vertekenende effecten van deze items bij de beoordeling van depressie bij patiënten met comorbide lichamelijke aandoeningen geëlimineerd.

 

De PROMIS itembank Boosheid meet boosheid (bijv. prikkelbaarheid, frustratie), negatieve sociale cognities (bijv. intermenselijke gevoeligheid, jaloezie, onvriendelijkheid), verbale agressie, en pogingen om boosheid te beheersen. Boosheid wordt gekenmerkt door een vijandige en/of cynische houding en hangt vaak samen met ervaren frustratie die doelgericht gedrag belemmert. Specifieke componenten hebben betrekking op verbale en non-verbale aanwijzingen voor interpersoonlijk antagonisme. Vanwegehun psychometrische eigenschappen en de slechte fit met de andere items in deze itembank zijn er geen items over fysieke agressie opgenomen in de PROMIS itembank Boosheid.

 

Kinderen

 

De PROMIS itembank Angst bij kinderen meet angst (bijv. bangheid), gegeneraliseerde angst (bijv. zorgelijkheid) en hyperarousal (bijv. nervositeit). Angst is het beste te herkennen aan de symptomen die autonome arousal en het gevoel van bedreiging weergeven. Kinderen ervaren deze gevoelens vaak in verschillende contexten die specifiek horen bij hun thuis- en schoolomgeving en sociale activiteiten.

 

De PROMIS itembank Depressieve klachten bij kinderen meet negatieve stemming (bijv.  verdriet), verminderd positief affect (bijv. verlies van belangstelling), negatieve zelfbeelden (bijv. gevoelens van niets waard zijn, laag gevoel van eigenwaarde), en negatieve sociale cognitie (bijv. eenzaamheid, interpersoonlijke vervreemding). Depressieve symptomen bij kinderen omvatten vaak gevoelens van hopeloosheid, hulpeloosheid en niets waard zijn. Deze itembank is gericht op het meten van depressieve symptomen en is geen volledige diagnostische test voor depressie, die ook andere lichamelijke uitingen kan omvatten.

 

De PROMIS itembank Boosheid bij kinderen meet boosheid (bijv. prikkelbaarheid, reactiviteit) en agressie (verbaal en fysiek). Boosheid wordt gekenmerkt door een vijandige en/of cynische houding en hangt vaak samen met ervaren frustratie die doelgericht gedrag belemmert. Specifieke onderdelen hebben betrekking op verbale en non-verbale uitingen van interpersoonlijke antagonisme.