Instrument details


Interpretatie T-scores

 

PROMIS instrumenten worden altijd uitgedrukt in een score ten opzichte van het gemiddelde van een groep (T-score). Een T-score is een gestandaardiseerde score. Hierbij wordt aan de gemiddelde score in een populatie de waarde 50 toegekend. De standaard deviatie wordt gelijk gesteld aan 10 punten. Bij een normale verdeling, bevinden 95% van de scores van mensen uit de populatie zich tussen het gemiddelde plus of min 2 standaard deviaties, in dit geval dus tussen de waardes 30 en 70. Waardes onder de 30 of boven de 70 komen dus bij minder dan 5% van de populatie voor.

 

Voorbeelden: Wanneer iemand een T-score heeft van 50 punten, is zijn of haar score gelijk aan de gemiddelde score van de populatie. Een score van 40 punten betekent een score die 1 standaard deviatie slechter is dan het gemiddelde van de populatie. Dit betekent dat 84% van de bevolking een hogere (betere) score heeft. Een score van 60 punten betekent een score die 1 standaard deviatie beter is dan het gemiddelde van de populatie. Dit betekent dat 34% van de bevolking een hogere (betere) score heeft.

 

Standaard wordt het gemiddelde van de algemene bevolking op de betreffende item bank genomen, maar het is ook mogelijk scores uit te drukken ten opzichte van het gemiddelde van een bepaalde subgroep (bijvoorbeeld alleen vrouwen) of ten opzichte van het gemiddelde van een bepaalde patiëntengroep.

 

PROMIS gebruikt voor het berekenen van T-scores in veel gevallen de scores van de algemene Amerikaanse bevolking als referentie populatie. Uit onderzoek blijkt dat gemiddelde T-scores van de algemene Nederlandse bevolking ook ongeveer 50 zijn. Van diverse item banken zijn Nederlandse referentie scores bekend en afkappunten voor milde, matige en ernstige scores, zie publicatielijst of neem contact op voor referentie scores van item banken waarvoor deze nog niet gepubliceerd zijn. 

 

Terugvraagperiode

 

Bij de meeste PROMIS item banken wordt een terugvraagperiode gehanteerd van 7 dagen (“de afgelopen 7 dagen”). De item bank lichamelijk functioneren vraagt naar de huidige mogelijkheden en heeft daarom geen terugvraagperiode.

 

Antwoordcategorieën

 

De meeste PROMIS items hebben vijf antwoordcategorieën (5 = Helemaal niet, 4 = Een beetje, 3 = Enigszins, 2 = Behoorlijk, 1 = Heel erg). De item bank reacties op pijn heeft zes antwoordcategorieën (1 = Geen pijn gehad, 2 = Nooit, 3 = Zelden, 4 = Soms, 5 = Vaak, 6 = Altijd). De item bank algehele gezondheid heeft vijf antwoordcategorieën, met uitzondering van het item “Hoe zou u gemiddeld uw pijn beoordelen?” waarbij een 11-puntschaal gebruikt wordt (0 = Geen pijn, 10 =  Ergst denkbare pijn).

 

Om  de belasting voor de patiënten zo laag mogelijk te houden, is de formulering van de antwoordcategorieën zoveel mogelijk hetzelfde in alle itembanken.